CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Tính phổ dụng

Dễ dàng áp dụng cho các mô hình công ty, quy mô công ty khác nhau

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Cấu hình hệ thống

Cấu hình linh động danh mục, chính sách, chế độ bảo hiểm, tạm ứng, thưởng, phạt ...

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Nghiệp vụ tiêu chuẩn

Quản lý hồ sơ khách hàng, quá trình công tác, hoàn cảnh gia đình; chấm công - tiền lương

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Liên kết phần mềm

Liên kết với phần mềm kế toán, tự động chuyển và định khoản các phát sinh sang phần mềm kế toán

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Báo cáo thống kê

Các báo cáo chi tiết theo tiêu chí quản lý : báo cáo tổng hợp, chi tiết , bảng lương ...

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Quản lý và phân quyền

Quản lý người dùng, phân quyền người dùng chi tiết đến từng báo cáo, từng chức năng trong phần mềm

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU    Xem chi tiết