CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Tính phổ dụng

Dễ dàng áp dụng cho các mô hình công ty, quy mô công ty khác nhau

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Cấu hình hệ thống

Cấu hình linh động danh mục : tài khoản, khoản mục, vụ việc, đối tượng, nguồn lực, ...

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Nghiệp vụ tiêu chuẩn

Quản lý : tiền mặt - tiền gửi, nguyên vật liệu, hàng hóa, phiếu thu-chi, hóa đơn bán hàng, ...

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Liên kết phần mềm

Liên kết với phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Báo cáo thống kê

Các báo cáo chi tiết theo tiêu chí quản lý : báo cáo tổng hợp, chi tiết , bảng cân đối, ...

phần mềm quản lý khách sạn, phần mềm quản lý nhà hàng

Quản lý và phân quyền

Quản lý người dùng, phân quyền người dùng chi tiết đến từng báo cáo, từng chức năng trong phần mềm

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU    Xem chi tiết